Asylpolitik

 

 

Välkommen till

Asyl.nupartiet

Sveriges enda invandrarparti

A

Asylpolitik

 

För oss är asylpolitiken det viktigaste politiska område som finns för närvarande. Vår uppfattning är att vi skall lämnar asyl till de asylsökande som har skäl för sin asylansökan. Humanismen skall vara vägledande i beviljandet av asyl en FN. I dag ligger oss en allmän amnesti-asyl varmt om hjärtat vad gäller de afghanska ungdomarna som kom till Sverige 2015 och som fortfarande är kvar i asylprocessen. Vi anser att dessa skall få asyl med omedelbar verkan då de för det första varit i landet i över 2 år, lärt sig svenska bra och att vi investerat i deras utbildning samt att de är en resurs och investering för Sverige. Dessutom är det oacceptabelt att först hälsa dem välkommen för att sedan försöka återförvisa dem till Afghanistan.

 

Sann liberal migrationspolitik efterfrågas. Visst finns den men inte hos de partier som är etablerade i riksdagen idag.

 

Asyl.nupartiet är sprungen ur den socialistiska rörelsen i sociala media som värnar för flyktingar, deras rätt till utbildning, rätt till arbete, rätt att blir betrodda av Migrationsverket och rätt till ett värdigt liv som flykting tills man får sitt asylbesked. Därefter tar den fortsatta integrationen vid som leder från flyktingskap till värdig medborgare genom utbildning jobb och ett bra boende.

 

Vårt motto är enkelt att genomföra och bör leda till en bättre och snabbare integration än vad som nu är fallet.

 

1. SFI-utbildning så fort man anländer till Sverige.

 

2. Rätt till arbete direkt om man har en utbildning som kan ge jobb på direkten.

 

3. Rätt till praktik/bredvid jobb på direkten för utbildade människor samtidigt som de parallellt läser SFI.

 

4. Rätt till grundskoleutbildning för alla flyktingbarn inom en månad från att de anländer till Sverige.

 

5. Slopa de medicinska åldersbedömningarna.

 

6. Slopa uppskrivningar som gör att barn blir vuxna över en natt.

 

7 .Bedöm åldern vid ankomsten till Sverige och inte efter några års vistelse när Migrationsverket finner det lämpligt.

 

8. Ger vuxna flyktingar som är nästan analfabeter snabbutbildning i grundläggande svenska så de kan ta arbeten på den svenska arbetsmarknaden.

 

9. Uppvärdera engelskan i samhället. Ger flyktingarna en lagstadgad rätt att kommunicera på engelska med samtliga myndigheter från dag ett.

 

10. De som försörjer sig själv i ett år utan bidrag erhåller rätt till permanent uppehållstillstånd.

 

11 .De som kan försörja sig själv utan bidrag har rätt till anhöriginvandring efter 1 år när de erhållit PUT.

 

12. Rätt till gymnasiestudier oavsett ålder som finansieras genom studiemedel för vuxna och genom statsstöd.

 

13. .Asylskäl som anförs skall i normalfallet godkännas om det landet de flytt ifrån är i krig eller i krissituationer som är i huvudsak att likställa med krigsliknande situation där livet normalt utsätts för fara genom våld av olika slag. Länder i vilka terrorklassade organisationer verkar skall generellt anses vara länder där flyktingen har skyddsbehov.

 

14. Kriminell verksamhet av asylsökande under asyltiden som leder till längre fängelsestraff än fyra (4) veckor skall medföra utvisning ur landet dock inte till krigförande land utan det land som anses säker för utvisning.

 

15. Kriminell verksamhet som leder till domslut innebärande straff längre än 6 månader innan personen erhållit svenskt medborgaskap skall leda till avvisning från Sverige efter avtjänat straff.

 

16 .Från den tid då asylsökande fått PUT skall hen omfattas av samtliga sociala förmåner, rättigheter och skyldighet som varje svensk medborgare omfattas av.

 

17. .Bagatellartade förseelser under asyltiden avseende inkomst, ekonomi eller krav på förmögenhet för att bedriva studier och liknande, skall man bortse ifrån vid bedömning om asylsökande skött sina åligganden under asyltiden. Endast grova övertramp som lett till stora ekonomiska insatser från samhällets sida skall beaktas i en utredning om asylsökandens lämplighet att stanna kvar i Sverige. Samtliga beslut om eventuell utvisning skall fattas genom domslut av Migrationsdomstolen.

 

18. För att klara målsättningen av en god integration, när det beräknas finnas ett invandringsbehov i storleksordningen 50 000 – 75 000 invandrare per år kräver vi att en planering genomförs för att tillgodose behovet av bostäder, utbildningsplatser och arbetsplatser från det offentliga. Byggande av hyresrätter måste påskyndas av de kommunala bostadsbolagen och utbildningsinsatserna ökas inom grund- och gymnasieskola.