Energi

 

 

Välkommen till

Asyl.nupartiet

Sveriges enda invandrarparti

E

Energi

 

Sverige har haft en fantastisk utveckling de senaste åren när det handlar om energi. Mer än hälften av Sveriges energikonsumtion kommer idag från förnybara energikällor. Vi kan vara stolta som land men inte nöjda utan ser att utvecklingen måste fortsätta. Asyl.nupartiets mål är att Sveriges energisystem ska vara helt förnybart år 2040.

 

Vi tycker att Sverige både har en möjlighet och skyldighet att inom en generation vara helt fritt från fossil energi. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart energisystem. Vi vill använda energikällor som är bra för klimatet, men som inte orsakar de miljöproblem som är förknippade med kärnkraften – uranbrytning, risk för olyckor och slutförvar. Något vi tycker är bra är om fler kan producera el småskaligt, genom exempelvis solenergi eller vindkraft. För att fler ska kunna producera sin egen el måste det bli mer lönsamt och mindre krångligt.

 

Skattenedsättningar och mindre regelkrångel är bra sätt att öka mikroproduktionen av förnybar el. Det ökar andelen förnybar el på marknaden och snabbar på utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt blir det bättre för dig som konsument. Med skatteavdrag blir det mer attraktivt att bli sin egen elproducent och investera i exempelvis solel eller vindkraft. Vi tycker även att andelsägare i småskalig elproduktion bör ha rätt till skatteavdrag och att det ska vara möjligt för privatpersoner att sälja överskottet av solel till grannarna.

 

Elen som kommer från vindkraft ökar snabbt i Sverige. Elen från vindkraft är förnybar och relativt enkel att i liten skala producera själv. Sedan 2006 har den svenska vindkraften femtonfaldigats. Trots det är vi inte nöjda. Tvärtom, vi ligger långt efter i utbyggnaden av vindkraften mot Danmark och Tyskland men förväntar oss framför allt en ökning av utbyggnaden av solenergin på våra tak både på småhus och i större skala på hyres- och industrifastigheter.

 

Transportsektorn står för den stora andelen av utsläppen, drygt en tredjedel av alla utsläpp i Sverige. Vi vill öka andelen klimateffektiva drivmedel som exempelvis förnybar el och biodrivmedel. Vi måste snabba på utvecklingen och tycker att det är rimligt att du som väljer en miljövänlig bil belönas. Vi måste också öka andelen förnybara drivmedel på marknaden för att fasa ut fossil bensin och diesel. I takt med att det i storstädernas skärps kraven för miljovänliga bilar kommer den fosila delen med tiden att fasas ut i stadsmiljön. För landsbygden beräknas dock fosila drivmedel behövas under en längre tid framöver tills det kommit fram lösningar för miljövänliga bilar som klara av att köra längre sträckor som erfordras på landsbygden.