Flyktingar

F

Flyktingar

 

 

 

 

Varje flykting har rätt till asyl

Varje flykting som kommer till Sverige har rätt att få sin sak prövat på ett så rättsäkert sätt som bara möjligt.

 

 

Vi måste lära oss att hantera flyktingskrisen i världen med 60 milj. flyktingar

Flyktingkrisen har sådana dimensioner att de angår oss alla på jorden. Europa har ett särskild ansvar för att ta emot flyktinar

med tanke på den rikedom som står till vårt förfogande.

 

 

Stoppa utvisningarna till Afghanistan

Att stoppa utvisningarna till Afhanistan är den för dagen mest aktuella åtgärden för att undvika att sända flyktingar tillbaks till ett land i krig.

Vår uppfattning är att det är ett krig som pågår i landet som omöjliggör ett säkert mottagande varför alla utvisningarna skall stoppas omedlelbart.

 

 

 

Öppna förvaren med de icke dömda flyktingarna

Sverige har blivit ett land som spärra in flyktingar i avvaktan på utvisning innan något beslut är fattad av Migrationsdomstolarna.

 

Migrationsveket spärrar in männsikor på eget bevåg för att de misstänker att flyktingen går under jorden. Idag i februari 2018 finns det enligt uppgift ca 500 flyktingar i Sveriges förvar till en kostnad av ca 3600 kr per dag. En ofantlig summa om man jämför det med vad en flykting har i dagersättnning som ligger mellan 61-71 kr per dag. Därutöver finns det kostnader för plats i flyktingförlängning om de inte har hittad en bostad privat. Många ungdomar bo hos sk. fadderhem och kostar staten således inget annat än skolgången.

 

Dessa förvar kostar således ofantligt med pengar vilket motsvara dagersättning för ca 24600 ungdomar. Det är flertalet av alla afghanska ungdomar so finns kvar i Sverige.

 

 

SFI (svenska för invandrare) från första dagen

Idag förvaras de ankommande asylsökande utan någon rätt till utbildning i svenskar om de är fyllda 18 år vid ankomsten. De bor i Migrationsverkets flyktingförläggningara och rullar tumarna istället för att lära sig svenskar som skulle underlätta deras integration. Asyl.nupartiet föreslår att flyktingar genast vid ankomsten erbjuds svenskundervisning så att asyltiden utnyttjas på bästa sätt för en framtida integration.

 

Asyl till alla som varit i Sverige längre än 12 månader utan beslut

För många asylsökande är vänta på ett beslutför lång. Idag finns det mellan tio och tjugotusen ungdomar som enbart har fått ett första beslut med avslag efter dryga 2 år i Sverige. Detta anser vi vara en helt ohållbar situation att utsätta männsikor för och anser att alla som vistats i Sverige i mer än 12 månader skall få omedlebar uppebållstillstånd för studier och arbete under 1 år. med automatisk förlängning om omständigheterna i lander de flytt ifrån är oförändrade eller försämrats.

 

Stoppa uppskrivningar av asylsökande ungdomar

Stoppa omedlebart de uppskrivnngar som bygger på rättsosäkra åldersbedömningar och riv upp samtliga asylbeslut som bygger på dessa åldersbedömningar som ifrågasätts av många medicinska experter samt av EU.

 

 

Asylsökande rätt till arbete från dag 1

Ger de asylsökande som kommer rätt att arbeta och försörja sig från dag 1 de kommer till Sverige. Slutar upp med att göra männsikor beroende av bidrag när det inte behövs.

 

Bevilja tillfälligt arbetstillstånd för det som försörjt sig i 4 månader

Männsikor som flyr vill normalt göra rätt för sig och komma i arbete snabbast möjligt. Genom rätt till arbete undvikes svartarbete och att männsikor utnyttjas av skrupellösa arbetsgivare. Kan man visa att man kan försörja sig själv utan bidrag skall man kunna växla från asylsökande till arbetssökande och fortsätta med sitt arbete och erhålla tiillfälligt arbetstillstånd i ett år Efter 1 års arbete skall arbetestillstånd erbjudas i 2 år.

Om försörjningskravet inte uppfylls blir det en återgång som aylsökande.

 

PUT efter3 års arbete utan bidrag

Efter att har arbetad och försörjt sig själv i 3 år utan försörjningsstöd från staten skall den asylsökande har rätt att erhålla PUT ( permanent uppehållstilllstånd).

 

 

Bevilja svensk medborgarskap efter 5 år i Sverige

Efter att har levt i Sverige i 5 år skall flyktingar har rätt till medborgaskap.

 

 

Öka den planerade invandringen till Sverige

Vi anser at Sverige är et rikt land och att invandringen bör planeras att öka både för att ta mäbskliga hänsyn till flyktingssituationen i världen och att Sverige behöver arbetskraft för att säkerställa en fortsatt ekonomiskt utveckling av välfärden i landet.