Funktionsvariation

 

 

Välkommen till

Asyl.nupartiet

Sveriges enda invandrarparti

F

Funktionsvariation

 

För att alla människor ska kunna vara delaktiga samhällslivet måste flera saker göras.

 

Arbetsplatser, bostäder, transporter och offentliga lokaler måste vara tillgängliga. Diskrimineringslagstiftningen bör skärpas så att inskränkningar som begränsar människors delaktighet tas bort. Vi vill också att tillgången till hjälpmedel blir likvärdig i hela landet.

 

Alla människor ska också ha rätt till arbete eller sysselsättning. Därför måste vi ha en inkluderande arbetsmarknad. Daglig verksamhet är den vanligaste insatsen i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det måste vara möjligt att pröva på olika former av daglig verksamhet och det måste utvecklas former för människor att gå vidare till jobb.

 

Fler måste få arbete med modernisade lönestöd och möjlighet till stöd och handledning.

Personlig assistans är också en insats i LSS och har förbättrat livskvaliteten enormt för många. Rätten till personlig assistans måste stärkas.