Integration

 

 

Välkommen till

Asyl.nupartiet

Sveriges enda invandrarparti

I

Integration

 

Ett välfungerande flyktingmottagande är en viktig del i en politik för inkludering och etablering. Mottagandet av människor på flykt ska – från asylprocessen till boendesituationen och etableringen i samhället – präglas av att den enskilda människans rättigheter står i centrum.

 

Den generella välfärden är central för att upprätthålla de rättigheter som det är vår skyldighet att värna. Vi menar att inkluderingsarbetet måste inledas dag ett, direkt efter ankomsten till Sverige.

 

Det ska bli lättare att komma in på arbetsmarknaden och att skaffa sig en utbildning för de som nyligen har kommit till Sverige. En nyckel är språkundervisningen. De elever som idag går på gymnasiets introduktionsprogram ska få de bästa förutsättningarna att både lära sig ett nytt språk och att läsa in grundskolan på kort tid. Vi stödjer att stora resurser tillhandalles för att stödja föreningslivets verksamhet för asylsökande och nyanlända, effektivare validering av utländsk utbildning och språkundervisning vid folkhögskolorna.

 

Vi bekämpar diskriminering på alla nivåer i samhället. Bostadsbrist och arbetslöshet drabbar dem som är nyanlända i Sverige extra hårt. Därför krävs både en kraftfull politik för generell välfärd och individuella lösningar för att ta till vara erfarenheter och resurser.

 

Bl. a. förespråkar vi mer resurser till familjehem som i dagsläget ställer upp gratis för de ensamkommande ungdomarna som blivit uppskrivna och har lämnats vind för våg av kommuner när de går miste om bidragen för ungdomarna från Migrationsverket. Samhället måste på ett bättra sätt tillvarata de privata hem som vill ta emot asylsökande oberoende ålder med en rimlig hyresersättning till familjehemmen. Migration i en svenskspråkig familj måste alltid anses vara en bättre integration än att bo i en statlig flyktingförläggning.