LSS

 

 

Välkommen till

Asyl.nupartiet

Sveriges enda invandrarparti

L

LSS/personlig assistans

 

Den som lever sitt liv med en normbrytande funktionalitet ska ha samma möjlighet till ett gott liv som alla andra.

LSS tillkom för att ge den enskilde rätt att leva som andra.

 

LSS är en förkortning för Lagen om stöd och service, och är en rättighetslag. Människor ska få den hjälp de behöver i det dagliga livet och kunna påverka vilket stöd och vilken service de får. LSS ger rätt till flera olika insatser däribland personlig assistans, daglig verksamhet och ledsagarservice.

 

Den personliga assistansen har förbättrat livskvaliteten enormt för många och är en av de viktigaste jämlikhetsreformerna.

 

De senaste åren har rätten till assistansersättning begränsats kraftigt. År 2016 fick hela 79 procent avslag på sin ansökan.

 

Vår syn är att regeringen fokuserar alltför mycket på att minska kostnader. Vi menar att bedömningar måste göras utifrån människors faktiska behov. Rätten för alla människor att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda ska stå i fokus. Assistansersättningen är också en samhällsekonomiskt kostnadseffektiv insats.