Skolan

S

Skolan

 

Skolan ska vara likvärdig och ge alla elever samma möjligheter till en bra utbildning. Hur mycket elever lär sig beror idag alltmer på vilken skola de hamnar i och vilka föräldrar de har. Så behöver det inte vara.

 

Den svenska skolan dras isär och elever med olika bakgrund och studieförutsättningar samlas på olika skolor. En förklaring är det fria skolvalet. Alla ska kunna lita på att skolan närmast hemmet är en bra skola med förutsättningar att ge eleverna den kunskap de har rätt till.

 

En jämlik skola är bra för alla. När elever med olika bakgrund möts förbättras inte bara resultaten utan också sammanhållningen. För att kunna kompensera för elevers olika bakgrund och behov måste skolans resurser användas rätt och i tid. Vi vill att det ska finnas tillräckliga resurser för särskilt stöd redan i förskolan och under de första åren i grundskolan.

 

Vi vill att staten tar tillbaka huvudansvaret för skolorna från kommunerna. På så sätt kan pengar fördelas mer anpassat efter skolornas och elevernas behov. Alla gymnasieskolans nationella program ska ge högskolebehörighet.

 

Skolan lämpar sig inte för affärstänkande. En bra utbildning är en mänsklig rättighet. Då ska inte skolor kunna gå i konkurs mitt i terminen. Skattepengar ska gå till elever och personal – inte till skolföretagens vinster varför vi förordar ett system med vinstbegränsande skolar där vinsten skall återinvesteras i skolorna. Dagens privata skolor bör göras om till icke vinstdrivande skolor på förslagsvis 5 år för att möjliggöra en smidig övergång från privata vinstdrivande skolor till icke vinstdrivande skolinstitut.

Lärarnas arbetsvillkor måste förbättras. Arbetsbördan ska lätta genom fler kollegor och genom att administration liksom antalet nationella prov minskar. De senaste åren har många lärare lämnat yrket och det är prioriterat att få dem att vilja återvända.

 

Systemet med obehöriga lärare måste minskar vilket bör sker genom att höja lärarnas status lönemässigt.